SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/016 | 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokmoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Hivatalos név (teljes név)

 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Technikum

 2. Székhely

 4200 Hajdúszoboszló Gönczy Pál u. 17.

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

4200 Hajdúszoboszló Gönczy Pál u. 17.

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 +36 52 362-925

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 - 

 6. Központi elektronikus levélcím

 titkarsag@kghsz.berettyoujfaluiszc.hu

 7. A honlap URL-je

 kghsz.hu

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

 4200 Hajdúszoboszló Gönczy Pál u. 17.

 +36 52 362-925

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

 Tóth Lajosné

 10. Az ügyfélfogadás rendje

 Hétfő – Péntek: 8:00 – 15:30

2. Közzétételi egység:  A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

 Szervezeti diagram

 

3. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 Alkalmazottak elérhetőségei

 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 Vezetők elérhetőségei

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nem releváns

1.3 Gazdálkodó szervezetek

 1. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

dat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 Nem releváns

 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 Nem releváns

 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 Nem releváns

 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 Nem releváns

 

1.4 Közalapítványok

 1. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 A Szakképzés Fejlesztéséért Alapítvány 

 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál 17.

 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 Nem releváns

 

1.5 Lapok

 1. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 Nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

 Nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 Nem releváns

 

1.6 Fenntartó költségvetési szerv – centrum megtekintés

1.6 [1] Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. [2]Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Kulturális és Innovációs Minisztérium,

1054 Budapest, Szemere utca 6

ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Postacím: 1884 Budapest, Pf. 1.

 E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály

1.7 Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns

[1] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

[2] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § a).

1.8  

A szakképzési alapfeladatot ellátó

- hivatalos neve:

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

- székhelye

4100 Berettyóújfalu, Eötvös utca 1

- telephelyei

BSZC Szakképző intézményei

Felvételi tájékoztató

megtekintés

Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

megtekintés

Térítési díj, tandíj kötelezettség

 nem releváns

Nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási ideje

hétfő-péntek: 6:00-20.00

Éves munkaterv

megtekintés

Pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai 

 

Szakmai program

megtekintés

Betöltött munkakörök alapján nevelő-oktató-munkát segítők száma, iskolai végzettsége

megtekintés

Országos mérés-értékelés évfolyamonkénti eredményei

megtekintés

NETFIT mérés

megtekintés

Tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok

megtekintés

Érettségi vizsgák átlageredményei

2023

 

2022

 

2021

Szakmai vizsgák eredményei

2023

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

megtekintés

Osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

megtekintés

 

 

  Az intézmény lemorzsolódási mutatói

Letöltés

  Az oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége

Letöltés

  Érettségi vizsga eredményei

Letöltés

  Házirend

Letöltés

  Intézményi SZMSZ

Letöltés

  Munkaterv 2023/24

Letöltés

  Szakmai program

Letöltés

  Felvételi tájékoztató 2024-2025. tanév

Letöltés

  Intézményi minőségirányítás

Letöltés

  Szervezeti ábra

Letöltés

  A fenntartó által engedélyezett osztályok

Letöltés

  Tanórán kívüli foglalkozások

Letöltés

  Az osztályozóvizsga követelményei

Letöltés

  Érettségi eredmények 2021

Letöltés

  Érettségi eredmények 2022

Letöltés

  Érettségi eredmények 2023

Letöltés

  Szakmai vizsga eredmények 2023

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok[3]

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat

2020.07.01.

Megtekintés
Szakmai Program Megtekintés
Házirend Megtekintés
SZMSZ

Berettyóújfalui SZC SZMSZ

Megtekintés

Iskolai SZMSZ

Megtekintés

2. [4] Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

3. [5] A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Nem releváns
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Alapító okirat 4.4. pontjában található:

Alapító okrat 2023. 08. 30

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-oktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatokat, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:

Alapító okrat 2023. 08. 30

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke  Nem releváns
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)           

Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

4[6] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

5.[7] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

GINOP-6.2.3-17

GINOP-6.2.3-17-2017-0006-palyazat

GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése pályázat

Erasmus+ Rövid futamidejű tanulói mobilitás

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Felvételi tájékoztató

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közérdekű adatok kezelésének szabályzata

Közérdekű adatok igénylőlapja

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Közérdekű adatfelelősök

 Közérdekű adatok közétételéért felelős személyek

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közérdekű adatokba történő betekintés helyei

Közérdekű e-mail cím

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Kariné Kordás Márta

adatvedelem@berettyoujfaluiszc.hu

Adatvédelmi dokumentumok

Nagyné dr. Jónás Anita, visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére kijelölt személy

visszaelesbejelentes@berettyoujfaluiszc.hu

Tájékoztató dokumentum

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista  2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

[3] Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § c).

[4] Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § b).

[5]Módosította: 54/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 19. § c), d).

[6]Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

[7]Módosította: 15/2014. (III. 12.) KIM rendelet 16. § d).

Közadatkereső Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Közadatkereső Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum

 

 

  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Letöltés

  Általános adatkezelési tájékoztató látogatóknak (intézményi)

Letöltés

  Berettyóújfalui SZC Adatkezelési tájékoztató látogatóknak

Letöltés

  Informatikai Biztonsági Szabályzat

Letöltés

  Kérelem személyes adatok helyesbítésére

Letöltés

  Kérelem személyes adatok törlésére

Letöltés

  Sütik (cookie) használata

Letöltés

  Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről

Letöltés

Gazdálkodási adatok

  Jegyzék közérdekű adatokról (Berettyóújfalui Szakképzési Centrum)

Letöltés

  Jegyzék közérdekű intézményi adatokról

Letöltés

Archívum

Egyéb dokumentumok

  Berettyóújfalui SZC Alapító okirat

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Egyeztetett felvételi jegyzék 2022/2023. Gazdálkodás-menedzsment ágazat

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Egyeztetett felvételi jegyzék 2022/2023. Informatika és távközlés ágazat

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Egyeztetett felvételi jegyzék 2022/2023. Turizmus és vendéglátás ágazat

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Intézményi adatok

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Jogorvoslati kérelem

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Letölthető formanyomtatványok

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Pályaorientációs terv

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Rendkívüli felvételi eljárás 2022-2023

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Jelentkezési lap felnőttképzésre (esti)

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

  Rendkívüli felvételi eljárás 2022-2023. Jelentkezési lap

  Archiválva: 2022. 08. 09.
Letöltés

Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum

4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17.

Telefon: +3652362925

E-mail: titkarsag@kghsz.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/016


2024Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum